Záložné podmienky


 1. Predmetom záložnej zmluvy môžu byť len veci (§ 118 ods.1 a § 119 ods.1 Obč. zákonníka), o ktorých záložca (fyzická osoba alebo štatutárny orgán právnickej osoby) vyhlási, že sú jeho výlučným, ničím neobmedzeným vlastníctvom, nie sú predmetom inej záložnej zmluvy a nepochádzajú z trestnej činnosti.
 2. Záložné právo zabezpečuje pohľadávku záložne spolu s jej príslušenstvom(§121 ods.3 Obč.zákonníka) voči záložcovi, alebo voči záložnému dlžníkovi, ak je ním osoba rozdielna od záložcu.

  Príslušenstvo pohľadávky je za zmluvné obdobie do sumy 500€ (vrátane) je za zmluvné obdobie tvorené takto:

  do 7 kalendárnych dní vrátane 4% zo sumy pohľadávky
  do 14 kalendárnych dní vrátane 8% zo sumy pohľadávky
  do 21 kalendárnych dní vrátane 12% zo sumy pohľadávky
  do 28 kalendárnych dní vrátane 16% zo sumy pohľadávky
  Príslušenstvo nad 28 dní je dohodnuté na 1% za každý aj začatý deň do celkovej doby trvania záložnej zmluvy. V prípade že záložca to po termíne splatnosti záložnému dlžníkovi toto umožní. Minimálne je to za celé zmluvné obdobie suma 2,-€.

  Príslušenstvo pohľadávky je za zmluvné obdobie nad sumu 500€ je za zmluvné obdobie tvorené takto:

  do 7 kalendárnych dní vrátane 3% zo sumy pohľadávky
  do 14 kalendárnych dní vrátane 6% zo sumy pohľadávky
  do 21 kalendárnych dní vrátane 9% zo sumy pohľadávky
  do 28 kalendárnych dní vrátane 12% zo sumy pohľadávky
  Príslušenstvo nad 28 dní je dohodnuté na 1% za každý aj začatý deň do celkovej doby trvania záložnej zmluvy. V prípade že záložca to po termíne splatnosti záložnému dlžníkovi toto umožní. Minimálne je to za celé zmluvné obdobie suma 15,-€

 3. Predĺženie záložnej doby je možné len vzájomnou dohodou pred jej uplynutím na návrh záložného dlžníka, ak súčasne je zaplatené zročné príslušenstvo pohľadávky.
 4. Ak záložný dlžník do konca záložnej doby, alebo do doby predĺženej dohodou podľa bodu 3 neobnoví pohľadávku spolu s jej zročným príslušenstvom, príslušenstvo pohľadávky sa zvyšuje o príslušné % denne až do dňa realizácie predaja založenej veci avšak maximálne po dobu 14-ich dní. Ak dôjde k realizácii záložného práva predajom predmetu záložnej zmluvy, rozdiel medzi cenou, za ktorú sa podarilo predmet zmluvy predať a sumou prevyšujúcou pohľadávku záložne vrátane jej príslušenstva sa vždy dohodne ako zmluvná pokuta podľa § 544-545 Obč. zákonníka, s čím záložný dlžník vyslovene súhlasí. Táto zmluvná pokuta je splatná ihneď po predaji veci a preto uvedený rozdiel sa záložnému dlžníkovi nevypláca. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť aj na vecnom vyrovnaní.
 5. Súčasťou záložnej zmluvy je dohoda, s ktorou záložca súhlasí, aby nároky záložne zabezpečené zálohom boli uspokojené priamym predajom predmetu záložnej zmluvy za predpokladu, že záložca neprevezme predmet zálohu najneskôr v deň uvedený v záložnej zmluve.
 6. O tom, či sa určitá vec môže stať predmetom záložnej zmluvy rozhodne poverený zamestnanec prípadne vedenie spoločnosti. Na prevzatie veci do zálohu nie je právny nárok. Predmetom záložnej zmluvy nemôžu byť poškodené a nekompletné veci, ako aj veci, ktoré nie sú funkčné alebo pochádzajú z trestnej činnosti. Vec, ktorá je v záručnej dobe, sa musí odovzdať aj s listinami umožňujúcimi uplatnenie záruky.
 7. Ak dochádza k výberu založených vecí, musí záložný dlžník presne označiť založenú vec, inak sa mu nevydá.
 8. Posledný deň, kedy je možné požadovať vrátenie zálohu, sa osobitne neoznamuje.
 9. Výber vecí zo záložne je možný len osobne na platný identifikačný doklad, alebo na notársky overené splnomocnenie s OP.
 10. Za stratu informačného ústrižku k záložnej zmluve a jej vyhľadanie v evidencii účtujeme 2,-€.
 11. Do zálohu neberieme drogy, zbrane, jedy, valuty, chemické a rádioaktívne látky.

 

Doba splatnosti je vyznačená na zmluve o pôžičke. Počas tejto doby si zákazník môže kedykoľvek tovar vybrať alebo predĺžiť záložnú dobu. Ak zákazník nie je schopný si predmet vybrať do skončenia záložnej doby, môže si ju predĺžiť. Vtedy nemusí splatiť pôžičku, iba úrok z nej. V podstate je to to isté, ako keby si tovar vybral a hneď zase založil.

 

Maximálne zmluvné obdobie je 4 týždňov. Ak sa klient rozhodne mať u nás založenú vec dlhšie, môže tak urobiť po zaplatení príslušného poplatku. Výška poplatku závisí od výšky požičanej sumy a doby založenia.

 

Ako vybrať založenú vec?
Zákazník navštívi našu záložňu aj s informačným ústrižkom k záložnej zmluve. Na základe neho vyplatí pôžičku a úrok z nej a potom si môže vyzdvihnúť založený predmet.